Lập Trình Pascal
Bài tập thực hành về Kiểu mảng 2
Đăng vào 4 năm trước

Bài 1: a) Hãy tìm hiểu và chạy thử chương trình thuật toán sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi với các giá trị khác nhau của n dưới đây . Qua đó nhận xét về thời gian chạy chương trình. ...

Bài tập thực hành về Kiểu mảng 1
Đăng vào 4 năm trước

Bài 1 : Tạo mảng A gồn n (nlt;=100) số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300. Tính tổng các phần tử của mảng là bội số của một số nguyên dương k cho trước. a) Tìm hiểu và chạy thử ch...

Bài 11 : Kiểu mảng trong Pascal
Đăng vào 4 năm trước

Chúng ta chỉ xét hai kiểu mảng thông dụng với nhiều ngôn ngữ lập trình là kiểu mảng một chiều và kiểu mảng hai chiều. 1. Kiểu mảng một chiều -Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử có cùn...

Bài 10 : Cấu trúc lặp trong Pascal ( For ... to ... do ... ; )
Đăng vào 4 năm trước

1. Lặp Với a là số nguyên và a>2, xét các bài toán sau đây: Bài toán 1. Tính và đưa két quả ra màn hình tổng Bài toán 2. Tính và đưa kết quả ra màn hình tổng. Với cả hai bài toá...

Bài 9 : Cấu trúc rẽ nhánh trong Pascal ( If ... Then ... Else ... ; )
Đăng vào 4 năm trước

1. Rẽ nhánh Cấu trúc rẽ nhánh: Cấu trúc dùng để diễn đạt một việc sẽ được thực hiện khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn. Rẽ nhánh bao gồm 2 loại: + Dạng thiếu: Nếu … thì Ví dụ: Nếu trời nắng ...

Bài 8 : Soạn thảo , dịch , thực hiện và hiệu chỉnh Chương Trình trong Pascal
Đăng vào 4 năm trước

Như đã biết ở các bài trước. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao ta cần phải soạn thảo, rồi biên dịch nó sang ngôn ngữ máy. Các hệ thống lập trình cụ thể thường cung cấp phần mềm phục vụ...

Bài 7 : Các thủ tục vào/ra đơn giản
Đăng vào 4 năm trước

Để khởi tạo giá trị ban đầu cho biến, ta có thể dung lệnh gán để gán một giá trị cho biến. Ví dụ: Ta muốn lưu giá trị số lượng táo ban đầu trong giỏ. Ta có thể gán sltao:=5; Vậy nếu ta số lượng ...

Bài 6 : Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán trong Pascal
Đăng vào 4 năm trước

1. Phép toán Tương tự trong toán học, trong các ngôn ngữ lập trình đều có những phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, … Các phép toán bao gồm các phép toán số học, cá phép toán quan hệ, các ...

Bài 5: Cách khai báo biến trong Pascal
Đăng vào 4 năm trước

Mọi biến trong chương trình đều cần khai báo tên và kiểu dữ liệu. Tên biến dung để xác lập quan hệ giữa biến với địa chỉ bộ nhớ lưu trữ giá trị của biến. Mỗi biến chỉ được khai báo một lần. Cú pháp: ...

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn trong Pascal
Đăng vào 4 năm trước

Các bài toán trong thực tế thường có dữ liệu vào và kết quả ra thuộc những kiểu dữ liệu quen biết như số nguyên, số thực, kí tự. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu tiêu chuẩn c...

Xem Nhiều
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook